Undervisningen

Fra besværlige skoledage
til faglige højdespring

Måske har du følt dig lidt anderledes i folkeskolen. Lidt udenfor. Bare fordi ordene danser for øjnene af dig og ikke giver mening. Kender du det? Hos os bliver du en del af et fagligt fællesskab. Måske for første gang længe. Du bliver testet og kommer på et hold, hvor du har nogenlunde lige så let – eller lige så svært ved tingene som dine kammerater. Det giver tryghed, motivation og trivsel. Det styrker dig fagligt, personligt og socialt. Og sætter turbo på din læring. Tit ser vi elever springe flere niveauer op på ét år.

Boglige fag

Vores undervisning er niveaudelt. Det gør vi for at skabe grupper med ét fælles udgangspunkt. For lige elever lærer bedst. I dansk kommer du på et hold med højst 7 andre elever med samme faglige niveau som dig. Det giver tryghed i klassen og et tempo, så du både kan følge med og blive fagligt udfordret. Dermed udvikler du dig personligt og fagligt. På alle hold er IT-hjælpemidler en naturlig del af undervisningen.

Dansk

Dansk

Formålet med danskundervisningen, som foregår på niveaudelte hold af maks. 8 elever er:

 • At afhjælpe elevernes markante læse- stave- og evt. sprogvanskeligheder så de fremadrettet bedre kan begå sig i samfundet.
 • At styrke deres selvværd og faglige selvtillid.
 • At give dem flest mulige veje til at gennemføre et uddannelsesforløb.
 • At gøre dem læsemæssigt i stand til at følge med i dagligdagens samfundsmæssige forhold.
 • At gøre elever i stand til at bestå folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (FP9).

IT i danskundervisningen

IT er en uundværlig del af ordblindeundervisningen på skolen og kendskabet til – og ekspertisen i at anvende IT-hjælpemidlerne er en afgørende faktor for, at ordblinde elever kan være selvhjulpne og klare de faglige krav, der stilles i deres videre uddannelse og i livet.
Derfor indgår IT og de kompenserende IT-hjælpemidler til ordblinde som en meget væsentlig del af danskundervisningen.

Eleverne skal bl.a. arbejde med:

 • Læsestrategier.
 • Læseforståelse.
 • Fonetik, morfologi og ortografi. Skriftlige opgaver.

I undervisningen anvendes der et bredt udvalg af danskfaglige genrer.

Ved skoleårets begyndelse præsenteres alle elever for et grundlæggende IT-kursus med særligt henblik i brugen af CD - ORD og andre målrettede hjælpemidler.

Engelsk

Engelsk

Formål:

Undervisningens skal lede henimod at eleverne bliver i stand til at forstå det talte sprog og til at udtrykke sig mundtligt. Det skrevne engelsk vægtes efter elevernes niveau og forudsætninger. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Ønsket er at motivere eleverne til at beskæftige sig med engelsk, både i opholdet og sidenhen. Undervisningen skal lede hen mod FP9 (Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve) i mundtligt engelsk samt skriftligt engelsk, hvis dette bliver udtrukket.

Slutmål:

At give eleven lyst og evne til at anvende sproget i praksis.
Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os, har vidt forskellige forudsætninger. Der er derfor stor spredning på eleverne niveaumæssigt – engelskundervisningen foregår på niveaudelte hold, der spænder fra nybegyndere til alderssvarende niveau.

Deltagere/hold:

Vi sammensætter på baggrund af en sprogscreening i starten af året, 6 hold á ca. 16 elever.
Evaluering:
8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Matematik

Matematik

Formål:

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og bliver bedre til at begå sig hensigtsmæssigt i hverdagens matematikrelaterede situationer.
For elever i 9. og 10. klasse er formålet ligeledes at forberede eleverne til folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i matematik.

Delmål:

 • At kunne læse og forstå matematiske tekster og problemstillinger.
 • At finde frem til, og i en given situation, at anvende de rigtige hjælpemidler.

Slutmål:

 • At hver elev, på sit niveau, opnår bedst mulige kundskaber og færdigheder, opbygger evne til løsning af de såvel praktiske som teoretiske problemstillinger de vil møde på deres videre vej igennem uddannelsessystemet, samfundet og i livet. Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Metoder:

Holdene er niveaudelte, og der undervises differentieret på de enkelte hold.
Undervisningen foregår i hold med 10 – 18 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Arbejdsformer:

Undervisningen foregår på niveaudelte hold med imellem 10 og 16 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Fysik og Kemi

Fysik og kemi

Formål:

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

Vi ønsker at give eleverne tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.
Undervisningen skal bidrage til at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Evaluering:

8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Tysk

Tysk

Formålet med tyskundervisningen er:

 • At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå sproget, talt og skrevet, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
 • At udvikle elevernes bevidsthed om sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
 • Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.
 • Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i andre lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Indhold:

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

Metoder:

Undervisningen tilrettelægges med såvel pararbejde, gruppearbejde og individuelt. Der arbejdes ofte projektorienteret og computeren integreres i den daglige undervisning.

Der benyttes varierede undervisningsmetoder med samtale, diskussioner, sange og tekster, lytteøvelser, improvisationer, rollespil, kommunikative øvelser, spil, DVD mv., gæstelærere etc.

Orienteringsfag

Orienteringsfag

Orienteringsfag er en sammenfatning af de to fagblokke kulturfag og naturfag.

Kulturfag består af fagene:
Historie, Samfundsfag og Kristendom

Naturfag består af:
Geografi og biologi

Både for kultur- og naturfag gælder det, at lærerne kan vælge at undervise i et enkelt fag i en længere periode for efterfølgende at skifte til at undervise i det andet eller de andre fag i faggruppen, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

Historie

Historie

Formål:

Historieundervisningens formål er at styrke elevens forståelse for historie og fremme deres indsigt i, at mennesker er såvel historieskabte som historieskabende.

Der vil blive arbejdet på samspillet mellem fortid, nutid og fremtid i håb om, at udvikle elevernes indsigt i og forståelse af egne og andres kulturer.

Indhold:

Begivenheder i Danmarks historie.
Danmarks historie sat i relation til Europas og verdens historie. Specifikke historiske lokale emner og temaer.
Tidsepoker og deres kronologiske placering.
Der undervises 2 lektioner om ugen i et halvt år.

Samfundsfag

Samfundsfag

Forudsætninger:

Eleverne, der kommer til os, har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i samfundsfag. Der er derfor stor spredning, niveaumæssigt, som udgangspunkt for undervisningen. Eleverne er i samfundsfag aldersinddelt efter klassetrin på 2 hold á ca. 18 elever.

Formål:

Undervisningens formål er at mobilisere og udvikle den enkelte elevs kendskab til, og engagement i samfundsmæssige problemstillinger.

Delmål:

Eleven opnår faglig/samfundsmæssig viden og indsigt og bringer denne til anvendelse i diskussioner på klassen.

Slutmål:

At give eleven lyst og evne til at deltage i demokratiet.

Kristendom

Kristendom

Formål:

Undervisningen skal styrke eleverne forståelse af, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Indhold:

De vigtigste kristne højtider.

Kristendommens betydning for værdigrundlaget i vores kultur.

Andre livsholdninger og livsformer.

Geografi

Geografi

Formål:

Geografiundervisningens formål er at give eleverne grundlæggende geografiske færdigheder, samt at give eleverne indsigt i natur-og kulturskabte livsvilkår for mennesker i Danmark og verden.

Forudsætninger:

Eleverne, der kommer til os, har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i faget geografi. Der er derfor stor spredning niveaumæssigt.

Indhold:

 • Kende navnene på væsentlige danske lokaliteter og deres placering. Kendskab til kortlæsning.
 • Kende verdensdele, byer og lande på kortet.
 • Kendskab til vigtige forhold bag vejr og klima.
 • Kendskab til andre menneskers levevilkår i eget og andre samfund.

Der undervises 1 lektion om ugen.

Biologi

Biologi

Formål:

Biologiundervisningen skal give eleverne viden om levende organismer og den omgivende natur samt gøre den enkelte elev mere ansvarlig over for naturen og miljøet.

Indhold:

 • Arbejde med naturens kredsløb.
  Arbejde med samspillet mellem mennesket og naturen.
 • Fysiologi og anatomi.
  Kendskab til faktorer som påvirker menneskets sundhed. Kendskab til menneskets påvirkning af naturen.

Der undervises 1 lektion om ugen.

Idræt

Idræt

Formål:

 • At eleverne gennem leg, kamp, konkurrence, rytme, løb og øvrige idrætsaktiviteter oplever fysiske aktiviteter som noget positivt.
 • At eleverne gennem fysiske udfordringer og socialt samvær træner færdigheder og idrætskompetencer, så eleven oplever ” at blive bedre til idræt”.
 • At der vil blive arbejdet på at forbedre elevens kondition, ligesom den enkelte elev får mulighed for ” at flytte grænser ”.
 • Idræt og motion er obligatoriske fag.

Vores håb:

 • At eleverne gennem idræts-/motionsoplevelser får lyst til at gøre motionen til en naturlig del af deres tilværelse.

Indhold:

Indholdsområderne er følgende:

 • Boldspil og boldbasis
 • Dans og udtryk
 • Kropsbasis
 • Redskabsaktivitet
 • Løb, spring og kast
 • Fysisk træning
 • Natur og udeliv.

Slutmål:

I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer.
Desuden skal undervisningen gøre eleverne klar til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i idræt.

Håndværk og Design

Håndværk og Design (8. klasse)

Som elev i 8. klasse skal du aflægge prøve i et obligatorisk praktisk/musisk valgfag.
Det fag er på Nislevgård Efterskole Håndværk og Design.
Resultatet fra denne prøve vil indgå i bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen.

Fagets formål:

 • Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.
 • Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes.
  Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne.
 • Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Indhold:

Faget er et praktisk fag, hvor det hele menneske med hoved, krop og hænder arbejder med designprocesser og håndværksmæssig produktfremstilling gennem brug af materialer, værktøj m.m. Herigennem styrkes elevernes alsidige udvikling, dannelse og identitet.

 • Håndværktøj og redskaber
 • Teknikker
 • Arbejdsformer
 • Maskiner
 • Sikkerhed

Deltagere:

Elever i 8. klasse

Projekt 10

Projekt 10

Formål:

Formålet med Projekt10-undervisningen på Nislevgård Efterskole er, at vores 10. klasses elever opnår forståelse for sammenhængen mellem deres selvvalgte livsstil og de almene levevilkår.

Indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i at danne eleverne, så de får indsigt i, forståelse for og forholder sig kritisk til følgende hovedområder:

1. Sociale medier og digital dannelse
2. Bæredygtighed
3. Dansk kultur og politik
4. Økonomi og verdensmål

Metode:

Arbejdsmetoderne har fokus på selvstændig vidensøgning og formidling, hvor det forventes, at eleverne arbejder systematisk og lærer at arbejde med deadlines.
I løbet af året bliver eleverne trænet i den mundtlige fremlæggelse og udfordret på at flytte grænser.

Undervisningen er en blanding af undervisning i større grupper, gruppesamarbejde, udflugter, og formidling via foredragsholder. Der forventes at eleverne har ansvar for deres egen indlæring og de tilknyttede lærere kan bruges som sparringspartner, og vejleder.

VALG/LINJEFAG

Vi er først og fremmest en skole for ordblinde. Men idræt som interesseområde kommer ind som en stærk nummer 2.

Derfor har vi kridtet banen op til dig. Både, hvis du vil blive bedre til fodbold. Eller går op i fitness/crossfit. Eller hvis du brændende kunne tænke dig at gennemføre Copenhagen Marathon. Er du mere til kreative fag, kan du vælge mellem sløjd, musik eller et kreativt valgfag.
Du vælger dine linjefag for et halvt år ad gangen.

Fodbold

Fodbold

Formål:

Fodboldens mange facetter i såvel træning som kamp skal skabe rum for, at eleverne kan forbedre deres fodboldmæssige formåen, samt blive bevidst om egen rolle i samspil med andre - såvel på, som uden for banen.

Indhold:

Fodboldspillet er velorganiseret leg, som kræver:

 • Teknisk beherskelse af bolden.
 • Hurtig spilopfattelse.
 • Ansvarsbevidsthed
 • God fysisk form.

Alle disse elementer vil derfor indgå som vigtige elementer i undervisningen.

Teknisk beherskelse:

Der arbejdes med:

 • At sparke med inderside, yderside, vrist, hæl og tå.
 • Tæmning med hoved, bryst, lår, skinneben, sål inder-og yderside.
 • Heade som afslutning, som forsvar og som aflevering.
 • Forskellige driblinger og dribleformer.
 • Score mål – forskellige måder at score mål på.
 • tackle stående forfra, glidende og med kroppen.

Taktisk forståelse af spillet:

Der arbejdes med:

 • Rum/retningssans-egen placering i forhold til med-og modspillere, bold og spilsituation.
 • Løbebaner i forsvars-, overgangs – og angrebsspil.
 • Opgaver i forbindelse med dødboldspilsituationer, hjørne, målspark, indkast og frispark.

Fysisk træning og væskeindtagelse:

 • Opbygning af den tekniske og taktiske træning vil medføre en bedre fysisk form, som tilgodeser de fysiske krav der er til en fodboldspiller.
 • Væskeindtagelse som en del af fodboldspillet.
 • Forståelse for sammenhængen mellem væskeindtagelse og præstationsevne.

Fodbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

Fitness/crossfit

Fitness/crossfit

Formål:

Formålet med faget Fitness er, at eleven:

 • Prøver forskellige træningsformer indenfor fitness (se områder herunder).
 • Arbejder med sin kondition
 • Arbejder styrke, smidighed og balance
 • Udvikler lyst til at holde sig i form og leve et liv, hvor motion indgår som en naturlig del af hverdagen 

På fitnessholdet arbejdes der indenfor følgende områder:

 • Styrketræning
 • Muskeltræning
 • Træning på store bolde for ryg og mave
 • Zumba Cirkeltræning
 • Koordinations- og styrketræning.
 • Løb med øvelser.

Musik

Musik

Formål:

At sætte eleven i stand til at indgå i et musikalsk samspil.

 • At øge elevernes forståelse af sig selv i et fællesskab.
 • At eleven bliver opmærksom på musikalske virkemidler.
 • At musikken medvirker til at udvikle elevernes interesse og forståelse for musik.
 • At medvirke til elevernes følelsesmæssige, intellektuelle og motoriske udvikling.
 • At øge elevernes koncentrationsevne.

Indhold/arbejdsform:

Faget indeholder både teoretiske og praktiske elementer.

Vi indøver forskellige danske og udenlandske numre.

Musikholdet spiller til 1 til 2 arrangementer på efterskolen om året.

Sløjd

Sløjd

Formål:

At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der handler om skabende og håndværksmæssig fremstilling af produkter i fortrinsvis træ.

Delmål:

At eleverne bliver i stand til gennem ide, planlægning og udførelse at fremstille et kvalitativt tilfredsstillende produkt. At eleverne stifter bekendtskab med de til faget tilhørende værktøjer, teknikker og materialer.

Metoder:

Der arbejdes med både lærerbestemte og elevbestemte opgaver.

Sløjd er et valgfag med 2 gange 2 lektioner om ugen. Valgholdet består af max. 12 elever.

Kreativt valgfag

Kreativt valgfag

Vi arbejder med hoved og hænder, måske fødder. Eleverne kommer til at arbejde hårdt!

Det er eleven, der sammen med læreren og holdet skal udvikle sin idé og nå frem til et resultat som eleven er tilfreds med. Undervejs vil vi snakke med hinanden om, hvordan vi kan gøre tingene bedre eller anderledes, og om hvordan vores arbejde skal præsenteres og udstilles.

Formål:

Formålet med valgfaget er at udvikle elevens alsidige, personlige og faglige udvikling gennem processen med nye materialer og nye arbejdsformer og metoder. Eleven skal opnå og opleve en glæde og tilfredsstillelse igennem forløbet og være tilfreds og stolt af det færdige resultat/produkt.

Delmål:

Igennem hele forløbet vil der kunne trækkes tråde til, hvordan de forskellige håndværk har været brugt gennem tiderne, og eleven vil få en forståelse af, at de er en del af en traditionel, kulturel og historisk designverden, som eleven herigennem kan give sit bidrag til. Der vil undervejs i forløbet skulle tages stilling til, hvor langt eleven er i processen, og hvordan eleven kommer videre. Dette sker i dialog og gruppearbejde med andre elever på holdet.

Slutmål:

Der afsluttes med et emne, et udtryk eller et produkt, som kan bruges og udstilles. 

Indhold:

Kreativt valgfag er et hold, hvor eleven har stor indflydelse på, hvad indholdet skal være.
Eksempelvis: Maling på lærred, tegning, filtning, strik, tasker, smykker, decoupage, collage, havebrug, hatte eller ler.

Valgfaget kan vælges både før og efter jul. Vi laver sammen en plan for det kommende halve år. Jeg forventer at alle elevresultater bliver udstillet, som en del af slutmålet.

ØVRIGE FAG

Det er vores målsætning at udvikle selvstændige unge mennesker. Du skal vide noget om den verden, du bor i. Og du skal hverken være bange for at tage del i den eller tage ansvar for dig selv og din udvikling. Disse mål støtter vi bl.a. med vores øvrige fag.

Aktuel orientering

Aktuel orientering

Som et led i skolens bestræbelser på at være folkeoplysende af bred almen karakter med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning, samles alle elever 2 gange ugentligt for sammen at se Nyheder.

Formålet med ”aktuel orientering” er, at de unge mennesker får mulighed for at følge med i, hvad der sker såvel lokalt, som nationalt og internationalt.
At de lærer at forholde sig kritisk til de informationer, de får gennem aviser, radio, tv og internet.

Indhold:

Dagens aktuelle nyheder, som primært tager udgangspunkt i TV2 ́s nyhedskanal. Der er afsat 2 x 30 minutter på skemaet.

Materialer og metoder:

Der anvendes tv med storskærm.

Vi afprøver forskellige debatformer og indgangsvinkler at spørge og få svar på. 

Delmål:

At give eleverne en øget indsigt i vores komplekse verden.

Slutmål:

At eleven får strategier og forøget viden med sig i livet, som kan anvendes målrettet.

Deltagere:

Alle efterskolens elever og forstanderen.

Skitur

Skitur

Formål:

 • Gennem skiløb at give eleverne idrætsmæssige positive og store oplevelser. Under opholdet implementeres naturoplevelserne i skiområdet.
 • Formålet er desuden at give anledning til gode fællesskabsoplevelser mellem elever indbyrdes og mellem lærere og elever omkring skiløbet og omkring samværet om aftenen, - skilejrskolen er for alle skolens elever og giver derfor god anledning til, at elever kan blandes på tværs af klasser og linjer.

Indhold:

 • Alpint skiløb.
 • Eleverne er indkvarteret i hytter og skal selv organiseres sig, lave mad, gøre rent osv. under opholdet.

Undervisningen:

 • Eleverne undervises på små hold inddelt efter skimæssig formåen.
  Undervisningen forestås dels af lokale skiinstruktører, dels af efterskolens egne lærere.

Vejledning

Vejledning

Formål:

Eleverne skal have viden om og indsigt i uddannelsesmulighederne for fortsat skolegang efter efterskoleopholdet. Eleverne skal kvalificeres til at træffe et uddannelses- eller et erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder.
Eleverne skal have kendskab til, hvilke muligheder for støtte der er i forbindelse med uddannelsesforløbet, hvis behovet er der.

Samtaler:

Alle elever skal i løbet af skoleåret have mindst 2 samtaler med vejlederen.
Ved forældremøderne 2 gange årligt, kan elever/forældre få en samtale med vejlederen.
Forældre og elever er altid velkomne til skoleåret igennem at kontakte vejlederen for besvarelse af uddannelsesrelevante spørgsmål.

Uddannelsesplan og tilmeldingsskemaet til ungdomsuddannelserne:

Der udarbejdes på grundlag af samtalerne en uddannelsesplan for hver enkelt elev.

Uddannelsesplanen er en del af tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne, som alle elever, forældre og vejleder og elektronisk underskriver i januar-februar på www.optagelse.dk

Eleven modtager besked fra direkte fra uddannelsesstedet i maj/juni måned omkring optagelse mv.

Som en del af faget uddannelsesvejledning skriver eleverne OSO (Obligatorisk Selvvalgt opgave)